Laktasyondaki Süt Sığırlarının Enerji Durumlarını Değerlendirme Aracı Olarak Sütteki Laktoz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vildan KOÇBEKER

Özet

Bu çalışmada sütün laktoz ve yağ konsatrasyonuna bakılarak süt sığırlarının enerji durumlarının değerlendirilmesinde kolay bir gözlem aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Balıkesir ilinde bulunan 4 süt sığırı işletmesinden elde edilen veriler esas alınmıştır.  Her bir çiftlikten yem örnekleri toplanmış ve uygun analizler yapılmıştır. Her bir çiftlikteki her bir inekten süt örnekleri alınmış ve süt içerikleri ölçülmüştür. Araştırmada süt laktoz yüzdesine rasyon ve süt yağ yüzdesinin etkisi (P<0.01) önemli olduğu tespit edilmiştir. Süt yağ/süt laktoz oranına göre 4 işletmede toplam 2392 hayvandan %18’inin ketozis olduğu bunların laktasyon dönemlerine göre erken laktasyon aşamasında olan 554 hayvanın %23’ü ketozis, orta laktasyonda olan 866 hayvanın %21’i ketozis ve geç laktasyon aşamasında 972 hayvandan %13’ünün ketozis olduğu tahmin edilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Bölüm
Makale